Ponúkame

 • kvalitnú prácu pedagógov
 • rešpektujeme poruchy v učení žiakov a podľa záujmu rodičov individuálne integrujeme žiakov v bežnej triede.
 • výučbu anglickeho jazyka od 1.ročníka s možnosťou postupu do jazykovej triedy
 • modernú metódu vyučovania jazykov - CLIL - praktické využívanie vedomostí z anglického jazyka aj v ostatných predmetoch ( matematika, prvouka, neskôr informatika,...)
 • vyučovanie v odborných učebniach - 25
 • získavanie a rozvíjanie počítačových zručností
 • overovanie svojho talentu v rôznych súťažiach
 • možnosť tráviť voľný čas v záujmových krúžkoch
 • zapájanie sa do niektorého z projektov (Škola podporujúca zdravie, protidrogová prevencia, parlament školy, družobné vzťahy so ZŠ M. Boleslav...)
 • zaujímavé aktivity pre deti v Školskom klube detí
 • možnosť využívania športového areálu na pohybové aktivity
 • zdravé, estetické a podnetné prostredie školy
 • obedy v školskej jedálni
 • spoluprácu a otvorenú komunikáciu s rodičmi
 • rôzne zaujímavé akcie počas celého školského roka ( školu v prírode, plavecký kurz, lyžiarsky výcvik, exkurzie, školské výlety, návštevy kultúrnych predstavení, karneval, diskotéky,...)
 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK