O škole

Naša základná  škola bola uvedená do prevádzky 1. septembra 1982. Od svojho založenia sídli na ulici Kupeckého v Pezinku  a meno Jána Kupeckého je s ňou neodmysliteľne spájané. Prácu a odkaz tohto významného pezinského rodáka si pripomíname organizovaním „Dní Jána Kupeckého“ a medzinárodnej výtvarnej súťaže „Kupeckého svet“.

Počas svojej histórie prešla budova školy niekoľkými menšími stavebnými úpravami, rekonštrukciami a modernizáciami. V lete 2015 sa zateplila  celá budova,  opravila strecha, vymenili všetky okná za plastové, vybudoval bezbariérový vstup, zrekonštruovala bežecká dráha,  vymenilo oplotenie. Počas letných prázdnin v roku 2016 dostali nový, moderný  vzhľad chodby na prvom a druhom poschodí. Revitalizáciou átria, ktoré bolo dlhé roky nevyužívané, vznikla  pre žiakov aj učiteľov relaxačná zóna s možnosťou v letných mesiacoch  výučby vonku a s pódiom na organizovanie rôznych školských aj mimoškolských aktivít.

Vo výchovno-vzdelávacom procese vedieme žiakov k tomu, aby nechápali veci, javy, udalosti izolovane, ale v širších súvislostiach a svoje vedomosti uplatňovali v rôznych situáciách, vo viacerých predmetoch. Našim cieľom nie je, aby deti sedeli celé dni len v laviciach. Snažíme sa o zážitkové učenie, chodíme na exkurzie, využívame výučbové programy, pripravujeme interaktívne prednášky, predmetové dni. Vyučovanie organizujeme tak, aby bolo obohatené o emocionálny zážitok, aktívne učenie sa a  rozvoj reálnych skúseností žiakov tak, aby boli  prínosom pre získanie trvácich vedomostí žiakov.

Veľkú pozornosť venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva inkluzívny tím (špeciálna a sociálna pedagogička, školská psychologička), ktorý intenzívne spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a  poskytuje poradenstvo učiteľom, žiakom aj rodičom. V popoludňajších hodinách sa žiakom na základe dohody, podľa potreby, individuálne venujú pedagogické asistentky. Pre žiakov cudzincov škola organizuje jazykové kurzy slovenského jazyka.

Okrem vzdelávania detí robíme osvetu aj  medzi rodičmi. V cykle prednášok „Rodičia v laviciach“ ponúkame  rôzne témy, ktoré prednášajú odborníci z rozličných oblastí. Rozprávali sme sa o anorexii a poruchách prijímania potravy, o hrozbách internetu, šikanovaní, o deťoch s diagnózou ADHD a pripravujeme ďalšie prednášky na zaujímavé, aktuálne témy.

Už viac ako 20 rokov rozvíjame veľmi intenzívnu a podnetnú  spoluprácu, ako na úrovni  žiackych kolektívov, tak  i na úrovni pedagogického zboru, so základnou školou v Mladej Boleslavi.

 Aj napriek  tomu, že sme veľká škola, chceme, aby aj u nás čo najviac panovala rodinná atmosféra. Rodičia chodia do školy tráviť voľné chvíle so svojimi deťmi v rámci rôznych tvorivých  aktivít. Budova často nie je prázdna ani cez víkend a v noci. Organizujeme imatrikuláciu prvákov, noc s rozprávkou, rozlúčku s prvým stupňom, Noc s Dobšinským, halloweensku noc v škole, maratón anglických filmov. V popoludňajších hodinách prebieha v priestoroch školy pestrý výchovný program školského klubu detí  a krúžková činnosť v  krúžkoch rôzneho zamerania.

 V našej škole môže byť každý žiak úspešný.

                   Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK