O škole

Naša základná  škola bola otvorená 1. septembra 1982. Od svojho založenia sídli na ulici Kupeckého v Pezinku  a meno Jána Kupeckého je s ňou neodmysliteľne spájané. Je pre nás všetkých veľkou cťou, že od 1.júla 2015 nesie škola meno tohto významného pezinského rodáka, svetoznámeho barokového umelca,  vo svojom názve.

Po viac ako 30 ročnej histórii prešla  škola v lete 2015 veľkou rekonštrukciou a modernizáciou. Zateplila sa celá budova,  opravila strecha, vymenili všetky okná za plastové, vybudoval bezbariérový vstup, zrekonštruovala bežecká dráha,  vymenilo oplotenie. Počas letných prázdnin v roku 2016 dostali nový, moderný  vzhľad chodby na prvom a druhom poschodí. Revitalizáciou átria, ktoré bolo dlhé roky nevyužívané, vznikla  pre žiakov aj učiteľov relaxačná zóna, v letných mesiacoch možnosť výučby vonku, pódium na organizovanie rôznych školských aj mimoškolských aktivít.

Dlhodobou tradíciou školy je výučba cudzích jazykov.  Od prvého ročníka sa žiaci učia anglický jazyk a na druhom stupni k nemu pribúda aj nemčina alebo ruština.  Vo vyučovaní niektorých predmetov  na 1. aj 2. stupni  učitelia uplatňujú  prvky  CLILu – zapájanie cudzích jazykov aj v nejazykových predmetoch. Pre žiakov 2.stupňa organizujeme  intenzívny kurz s lektormi z anglicky hovoriacich krajín. Jazykovú zdatnosť si  žiaci majú možnosť zdokonaliť  na  týždňovom jazykovom  pobyte vo Veľkej Británii. Slovnú zásobu detí rozvíjame návštevami interaktívnych  divadelných predstavení v anglickom jazyku.Uvedomujeme si, že jazyková zdatnosť je pre súčasných mladých ľudí nevyhnutnosťou. Žiaci školy  sú úspešní nielen na súťažiach, ale majú výborný základ aj pre stredné školy.

 Darí sa nám udržiavať výbornú úroveň, ktorú si škola vybudovala v minulých školských rokoch.  Vo výchovno-vzdelávacom procese vedieme žiakov k tomu, aby nechápali veci, javy, udalosti izolovane, ale v širších súvislostiach a svoje vedomosti uplatňovali v rôznych situáciách, vo viacerých predmetoch. Pedagogickí pracovníci  sa snažia o moderný prístup k vyučovaciemu procesu. Všetky učebne na škole sú vybavené modernou počítačovou technikou – počítač, dataprojektor, vizualizér sú samozrejmosťou. Škola disponuje jedenástimi interaktívnymi tabuľami a tromi počítačovými učebňami.

 Našim cieľom nie je, aby deti sedeli celé dni len v laviciach. Snažíme sa o zážitkové učenie, chodíme na exkurzie, využívame výukové programy, pripravujeme interaktívne prednášky, predmetové dni. Vyučovanie organizujeme tak, aby bolo obohatené o emocionálny zážitok, aktívne učenie sa a  rozvoj reálnych skúseností žiakov tak, aby boli  prínosom pre získanie trvácich vedomostí žiakov. Za úspešnosť výchovno-vzdelávacieho procesu hovoria výsledky našich žiakov v širokej palete vedomostných, umeleckých i športových súťaží, počet prijatých žiakov na reálne a osemročné gymnáziá, ako aj výsledky Testovania 5 a Testovania 9. Je to zásluha kvalitnej práce celého pedagogického zboru.

Počas svojej existencie sa škola  zapojila a stále sa zapája do viacerých projektov. V rámci projektu „Podaj mi ruku“ vznikla školská hymna, logo, vlajka a bol založený školský parlament. Jeho členovia spolupracujú s učiteľmi a vedením školy a pomáhajú pri organizácii rôznych akcii. V rámci spolupráce redakčnej rady, žiakov a učiteľov, vychádza trikrát ročne  školský časopis Informáčik. Jeho náplňou je informovať o živote školy a miesto v ňom má aj kreativita žiakov.

Zapájame sa do rôznych projektov, napr.„Škola podporujúca zdravie“, do medzinárodnej akcie „Maľujeme farbami zeme“,  realizujeme   projekt „Zober loptu, neber  drogu!“. Sociálne cítenie žiakov rozvíjame v rámci aktivít „Tehlička pre Afriku“, kde sa žiaci zapájajú do pomoci krajinám tretieho sveta, „Vianoce pre Hestiu“, či spoluprácou s domovom sociálnych služieb a seniormi.

Organizovaním „Dní Jána Kupeckého“ a medzinárodnej výtvarnej súťaže „Kupeckého svet“ si chceme uctiť život, prácu a odkaz tohto významného pezinského rodáka.

V súčasnosti máme veľmi intenzívnu a podnetnú  spoluprácu, ako na úrovni  žiackych kolektívov, tak  i na úrovni pedagogického zboru, rozvinutú so základnou školou v Mladej Boleslavi.

Okrem vzdelávania detí robíme osvetu aj  medzi rodičmi. V cykle prednášok „Rodičia v laviciach“ ponúkame  rôzne témy, ktoré prednášajú odborníci z rozličných oblastí. Rozprávali sme sa o anorexii a poruchách prijímania potravy, o hrozbách internetu, šikanovaní, o deťoch s diagnózou ADHD a pripravujeme ďalšie prednášky na zaujímavé, aktuálne témy.

 Aj napriek  tomu, že sme veľká škola, chceme, aby aj u nás čo najviac panovala rodinná atmosféra. Rodičia chodia do školy tráviť voľné chvíle so svojimi deťmi v rámci rôznych aktivít, napríklad jesenné, vianočné, veľkonočné tvorivé dielne, čítajú nám rodičia. Budova často nie je prázdna ani cez víkend a v noci. Organizujeme imatrikuláciu prvákov, noc s rozprávkou, rozlúčku s prvým stupňom,Noc s Dobšinským, halloweensku noc v škole, maratón anglických filmov. V popoludňajších hodinách prebieha v priestoroch školy pestrý výchovný program školského klubu detí  a krúžková činnosť v  krúžkoch rôzneho zamerania.

Chceme byť super a nie súper...

 

                   Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK